Regulamin

Regulamin sklepu internetowego e-Kalorik

Poniższy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego e-Kalorik, oraz zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu e-Kalorik i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Złożenie przez klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Sklep internetowy e-Kalorik dostępny pod adresem http://www.e-kalorik.pl/ nazwany w dalszej części regulaminu „sprzedawcą” lub „e-Kalorik” prowadzony jest przez firmę:

Team Polska Sp. z o. o. Brzezie, ul. Szlachecka 92; 32-080 Zabierzów Nip: 9451981921 Regon: 356684920 KRS 145589 wydany przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-SRÓDMIESCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 1

1. Sprzedawca poprzez stronę internetową e-Kalorik świadczy usługi polegające na sprzedaży detalicznej towarów i usług oferowanych na stronie internetowej sklepu http://www.e-kalorik.pl  .

§ 2

1. Do zakupów w sklepie internetowym e-Kalorik upoważnione są wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale posiadające zdolność prawną przyznaną im przez przepisy prawa (dalej: kupujący lub klient).

§ 3

1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie e-Kalorik są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. 

2. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, w dziale "Wyprzedaż" mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane.

§ 4

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych e-Kalorik są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów zawierają koszty dostawy.

§ 5

1. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym e-Kalorik wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68 poz. 360), podpis klienta - jako nabywcy towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie podpisany przez sprzedawcę oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.

2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli podatkowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661), kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji nowego użytkownika na stronie https://www.e-kalorik.pl . Za moment otrzymania faktury przez kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą (weryfikowany poprzez elektroniczne potwierdzenie odbioru).

Rozdział 2 Zamówienia

§ 1

1. Zamówienie w sklepie internetowym e-Kalorik można złożyć w następujący sposób:

a) za pomocą systemu informatycznego (strony internetowej) sklepu internetowego,

b) faksem wysłanym pod numer: (012) 285 48 88 lub pocztą elektroniczną wysłaną pod adres: biuro@teampolska.pl takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów.

c) telefonicznie pod numerem działu handlowego: 12 285 22 33

2. Sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji po sprawdzeniu dostępności zamawianego produktu w magazynie.

3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w ciągu max. 8 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 8.00-16.00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez kupującego. W tym czasie zostanie wysłany do kupującego e-mail z informacją o terminie wysyłki towaru.

4. W szczególnych przypadkach sprzedawca zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zamówienia do realizacji (np. z powodu braku towaru na magazynie)

§ 2

1. W przypadku potwierdzenia przez sprzedawcę przyjęcia zamówienia klienta do realizacji w procesie zamówienia, zgodnie z regulacjami wskazanymi w pkt. 1, 2 i 3 Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy e-Kalorik a klientem

§ 3

1. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.) informujemy, że aby móc korzystać z zakupów w naszym sklepie komputer klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej. Ponadto, zgodnie z owymi przepisami informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

§ 4

1. Czas realizacji zamówienia jest ustalany przez handlowca w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. Standardowo nie przekracza on 2 dni roboczych (dla zamówień złożonych do godziny 16:00 danego dnia). Sprzedawca zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia o 1 dzień roboczy po uprzednim poinformowaniu klienta.

§ 5

1. Zamówione towary dostarczane są przesyłką wysłaną za pośrednictwem firmy kurierskiej - z reguły dociera do klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone - koszty ubezpieczenia ponosi sprzedawca.

2. Klient może również osobiście odebrać przesyłkę w siedzibie firmy

§ 6

1. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia.
a) w przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki.

Rozdział 3 Odstąpienie od umowy przez klienta

§ 1

1. Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu e-Kalorik, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do sprzedawcy, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia klienta.

2. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie - nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, jaki otrzymał. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować i dostarczyć na adres: Team Polska Sp. z o.o., Brzezie, ul. Szlachecka 92, 32-080 Zabierzów. Do przesyłki należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (lub kopię oświadczenia, jeżeli wcześniej zostało ono wysłane).

3. Zwrot uiszczonej przez klienta ceny towaru zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. W przypadku chęci odstąpienia od umowy koszty zwrotu towaru do sklepu leżą po stronie klienta.

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą

b) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

Rozdział 4 – Odpowiedzialność za wady towaru, za jego zgodność z umową, procedury reklamacyjne

§ 1

1. Towary oferowane w sklepie internetowym e-Kalorik są objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub sklepu e-Kalorik. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego towaru. 

2. Niezależnie od gwarancji producenta lub dystrybutora, w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez klienta będącego konsumentem, wówczas zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).

3. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm (powinny to być firmowe taśmy sprzedawcy) naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

4. W przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych (tj. sprzedaży dokonywanej na rzecz klienta będącego osobą fizyczną, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą):

a) sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową

b) sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru

c) kupujący traci uprawnienia (do żądania naprawy lub wymiany towaru na nowy albo do żądania obniżenia ceny towaru lub do odstąpienia od umowy), jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy

d) sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

5. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z  pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, należy odesłać za pomocą firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, na adres sklepu e-Kalorik.

6. W przypadku terminowego i formalnie prawidłowego złożenia reklamacji kupujący, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w pierwszej kolejności może żądać wyłącznie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Kupujący nie może jednak zgłaszać takich roszczeń w przypadku, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. Dopiero jeżeli z podanych wyżej przyczyn kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy - od umowy nie może on jednak odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna - w takim wypadku kupujący może jedynie dochodzić innych roszczeń (wymiana lub naprawa, a w następnej kolejności obniżenie ceny towaru).

7. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sprzedawcę reklamacji kupującego dotyczącej niezgodności towaru z umową, sprzedawca powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić kupującemu konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia lub nieuwzględnienia jego reklamacji. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji zostanie kupującemu wskazany proponowany przez sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez kupującego towaru, sposób odbioru nowego itp.) - w takim przypadku sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru. W przypadku odmowy uznania reklamacji kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.

8. Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w skutek nieprawidłowego używania.

9. W przypadku gdy stroną kupującą nie jest konsument, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego)

10. W przypadku gdy zakupiony towar jest wadliwy od nowości sprzedawca zapewnia przyśpieszoną procedurę wymiany bądź naprawy sprzętu.  

 

Rozdział 5 –Ochrona danych osobowych   

 
§ 1

1. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez klienta zakupów. Warunkiem przeprowadzenia transakcji w sklepie jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz wyrażenie przez kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych wprowadzonych w formularzu transakcji zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)

  § 2  

1.Sprzedawca zapewnia, że dane zawarte w formularzu zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych będą służyły wyłącznie do celów związanych z prowadzoną przez sprzedawcę działalnością gospodarczą i nie zostaną przekazane stronie trzeciej

§ 3  

1.Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Rozdział 6 – Postanowienia końcowe  

  § 1    

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.e-kalorik.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

Koszyk
...jest pusty

Kategorie
Informacje
Rzetelna Firma
PŁAĆ ZA POMOCĄ PAYU
Płacę z PayU
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.